• Formula Drift 2010 - Long Beach - Studio Mountain